Szent Biblia - Új szövetség

Megosztás

Szent Biblia - Új szövetség  (Károli Gáspár fordítása szerint a Krisztus Szeretet Egyház gondozásában)

 

Ízelítő:

ÚJ
TESTAMENTUM
azaz
A MI URUNK
JÉZUS KRISZTUS
ÚJ SZÖVETSÉGE
KÁROLI GÁSPÁR
fordításában
A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ
GONDOZÁSÁBAN
Máté Evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Márk Evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Lukács Evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
János Evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Az apostolok cselekedetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Pál apostol levelei:
a rómabeliekhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
a korinthusbeliekhez I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
a korinthusbeliekhez II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
a galatákhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
az efézusiakhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
a filippibeliekhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
a kolossébeliekhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
a thessalonikabeliekhez I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
a thessalonikabeliekhez II. . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Timótheushoz I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Timótheushoz II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Titushoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Filemonhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
A zsidókhoz írt levél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Jakab apostol levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308
Péter apostol I. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Péter apostol II. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
János apostol I. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
János apostol II. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
János apostol III. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Júdás apostol levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
János apostol könyve a jelenésekrõl . . . . . . . . . . . . 329
AZ ÚJSZÖVETSÉG KÖNYVEI
AZ ÚJJÁSZÜLETÉS IMÁJA
Életednek legfontosabb kérdése: Tudod-e, mi történik veled
a halálod után? Egy napon mindannyiunknak szembesülnünk
kell a fizikai halállal. Az élet azonban a fizikai halál után is folytatódik:
az ember szelleme és lelke továbbra is létezik. Tudod-e,
hova kerül a szellemed és a lelked a fizikai halál után? Két hely
létezik a Biblia szerint: az egyik a mennyország, a másik a pokol.
Vajon mi dönti el, hová jutunk? Ha úgy gondolod, hogy a jó cselekedeteid
alapján jutsz el a mennyországba, akkor tévedsz Kedves
Olvasó! Ha viszont úgy gondolod, hogy te már annyi rosszat
tettél az életben, és oly sok bûnt követtél el, hogy számodra
nincs esély, hogy a mennybe kerülj, akkor is tévedsz.
Nincs olyan bûn, ami meg tudna akadályozni, hogy a mennybe
kerülj. Másrészt nem kerülhetsz a mennyországba csupán
azért, mert annyi jót tettél az életedben.
Mi határozza meg akkor, hogy hova kerülünk?
Jézus egyetlen feltételt említ:
Szükség néktek újonnan születnetek. (Ján. 3,7.)
Kérdezheted: Hogyan kell újjászületnem? Nikodémus sem értette
Jézus szavait az újjászületésrõl, hiszen megkérdezte: Mi
módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az õ
anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é? (Ján. 3,4.)
Jézus így válaszolt: Ami testtõl született, test az; és ami
Szellemtõl született, szellem az. (Ján. 3,6.)
A szellemi újjászületésedért Isten hatalmas árat fizetett, az
egyszülött Fiát adta érted, mert annyira szeretett, és olyan nagyon
vágyott arra, hogy újra közösségben lehessen veled.
Mert úgy szerette Isten e világot (téged), hogy az Õ egyszülött
Fiát adta, hogy valaki (te) hiszen Õbenne, el ne vesszen, hanem
örök élete legyen. (Ján. 3,16.)
Ez csodálatos. Isten kidolgozta számodra az utat, hogy üdvözülhess.
Tudnod kell, hogy nincs más út az Atyához, csak Jézus
Krisztus által. Senki sem mehet az Atyához, hanemha énáltalam
— mondja Jézus. (Ján. 14,6.)
Sem gyülekezethez való tartozás, sem vallási hagyományok
követése, sem jócselekedetek, sem tökéletes életvitel nem vezet
az Atyához. Egyetlen út vezet az Atyához: Jézus Krisztus. Az
ember nem képes arra, hogy önmagát megváltsa. Szüksége van
egy Üdvözítõre, egy Megváltóra. Ezért jött Jézus.
Az üdvösségedhez—újjászületésedhez—nem kell mást tenned,
mint szívedben elfogadni Jézus Krisztust, Isten Fiát, mint
Megváltót. Ha szeretnéd Jézust megkérni, legyen az életedMegváltója,
mondd el a következõ imádságot.
A Biblia tanítja: a hitünkrõl megvallást kell tennünk. Ezért az
imát ne csak magadban mondd el, hanem mondd ki hangosan.
Drága Mennyei Atyám, Jézus nevében jövök Eléd. Azt mondod
az Igében: „Ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról,
és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Õt a halálból,
üdvözülsz.” (Róm. 10,9.)
Hiszem a szívemben, hogy Jézus Krisztus az Isten Fia.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bûneimért.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból,
az én megigazulásomért.
Kérlek Jézus, legyél az én Uram!
Kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm!
Kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm!
A Te Igéd szerint: „Szívvel hiszünk a megigazulásra,
szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,10.)
Én hiszem a szívemben, és most a számmal vallást teszek
a hitemrõl:
Jézus az én Uram!
Jézus az én Megváltóm!
Jézus az én Gyógyítóm!
Meg vagyok váltva!
Köszönöm, Úr Jézus, az örök életemet! Ámen.
ÚJ SZÖVETSÉG
Jézus Krisztus nemzetségi táblázata
1 Jézus Krisztusnak, Dávid fiának,
Ábrahám fiának nemzetségérõl
való könyv. Zsolt. 132,11. Ésa. 11,1. Luk. 3,23.
2. Ábrahám nemzé Izsákot; Izsák
nemzé Jákóbot; Jákób nemzé Júdát
és testvéreit; Csel. 2,30. Róm. 1,3. Gal. 3,16.
3. Júda nemzé Fárest és Zárát Támártól;
Fáres nemzé Esromot; Esrom
nemzé Arámot; Ruth 4,18. 1Krón. 2,5. 9.
4. Arám nemzé Aminádábot; Aminádáb
nemzé Naássont; Naásson nemzé
Sálmónt; 4Móz. 1,7. Ruth 2,1. 4,1–13.
5. Sálmón nemzé Boázt Ráhábtól;
Boáz nemzé Obedet Ruthtól; Obed
nemzé Isait; Józs. 6,22. Zsid. 11,31.
6. Isai nemzé Dávid királyt; Dávid
király nemzé Salamont az Uriás feleségétõl;
1Sám. 16,1. 2Sám. 12,24.
7. Salamon nemzé Roboámot; Roboám
nemzé Abiját; Abija nemzé Asát;
1Krón. 3,10. 2Krón. 11,20.
8. Asa nemzé Josafátot; Josafát nemzé
Jórámot; Jórám nemzé Uzziást;
2Kir. 15,13. 1Krón. 3,10.
9. Uzziás nemzé Jóatámot; Jóatám
nemzé Áházt; Áház nemzé Ezékiást;
2Kir. 15,38. 16,20.
10. Ezékiás nemzé Manassét; Manassé
nemzé Ámont; Ámon nemzé Jósiást;
2Kir. 20,21.
11. Jósiás nemzé Jekoniást és testvéreit
a babiloni fogságra vitelkor.
2Kir. 25,11. 1Krón. 3,15. 16. Jer. 27,20. Dán. 1,2.
12. A babiloni fogságra vitel után pedig
Jekoniás nemzé Salátielt; Salátiel nemzé
Zorobábelt; 1Krón. 3,17. Ezsdr. 3,2. Agg. 1,1.
13. Zorobábel nemzé Abiudot; Abiud
nemzé Eliákimot; Eliákim nemzé Azort;
14. Azor nemzé Sádokot; Sádok nemzé
Akimot; Akim nemzé Eliudot;
15. Eliud nemzé Eleázárt; Eleázár
nemzéMattánt;Mattán nemzé Jákóbot;
16. Jákób nemzé Józsefet, férjét Máriának,
akitõl született Jézus, aki Krisztusnak
neveztetik. 1Móz. 3,15. Ésa. 9,6. 53,2.
17. Az összes nemzetség tehát ÁbrahámtólDávidig
tizennégy nemzetség, és
Dávidtól a babiloni fogságravitelig tizennégy
nemzetség, és a babiloni fogságraviteltõl
Krisztusig tizennégy nemzetség.
Jézus Krisztus
fogantatása, neve, születése
18. A Jézus Krisztus születése pedig
így volt: Mária, az Õ anyja, eljegyeztetvén
Józsefnek, mielõtt egybekeltek
volna, viselõsnek találtaték a Szent
Szellemtõl. Gal. 4,4. Zsid. 10,5.
19. József pedig, az õ férje, mivelhogy
igaz ember volt és nem akarta õt gyalázatba
keverni, el akarta õt titkon bocsátani.
5Móz. 24,1. Ján. 8,4. 5.
20.Mikor pedig ezeket magában elgondolta:
ímé, az Úrnak angyala álomban
megjelent néki, mondván: József,
Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni
Máriát, a te feleségedet,mert aki benne
fogantatott, a Szent Szellemtõl van.
21. Szül pedig fiat és nevezd annak
nevét Jézusnak,mert Õ szabadítja meg
az Õ népét annak bûneibõl. 1Móz. 49,10.
Dán. 9,24. Csel. 5,31. Zsid. 7,25. 1Ján. 3,5. Jel. 1,5.
22.Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék,
amit az Úr mondott vala a
próféta által, aki így szólt:
23. Ímé, a szûz foganméhében és szül
fiat, és annak nevét Immánuelnek nevezik,
ami azt jelenti: Velünk az Isten.
Ésa. 7,14. 9,6. 1Tim. 3,16.
24. József pedig az álomból felserkenvén
úgy tett, amint az Úr angyala parancsolta
néki, és feleségét magához vevé.
25. És nem ismeré õt, míg meg nem
szülte az õ elsõszülött fiát; és nevezé annak
nevét Jézusnak. 2Móz. 13,2. Luk. 2,7. 21.
MÁTÉ ÍRÁSA SZERINT
VALÓ SZENT EVANGÉLIUM
MÁTÉ EVANGÉLIUMA 2. 7
A keleti bölcsek
2 Amikor pedig megszületik vala
Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes
király idejében, ímé napkeletrõl
bölcsek jöttek Jeruzsálembe, ezt mondván:
1Kir. 4,30. Ésa. 11,10. Dán. 9,24. Luk. 2,4.
2. Hol van a zsidók királya, aki megszületett?
Mert láttuk az Õ csillagát
napkeleten, és azért jöttünk, hogy
imádjuk Õt. 4Móz. 24,17. Ésa. 60,3. Luk. 2,11.
3. Heródes király pedig ezt hallván,
megrémült, és vele együtt az egész
Jeruzsálem.
4. És egybegyûjtveminden fõpapot és
a nép írástudóit, tudakozódik vala tõlük,
hol kell a Krisztusnak megszületnie?
Zsolt. 2,1.
5. Azok pedigmondának néki: A júdeai
Betlehemben; mert így írta meg a
próféta:
6. És te Betlehem, Júdának földje,
semmiképpen sem vagy legkisebb
Júda fejedelmi városai között: mert
belõled származik a fejedelem, aki
pásztorként terelgeti majd népemet,
az Izraelt. Mik. 5,2. Ján. 7,42. Jel. 2,27.
7. Ekkor Heródes titkon hivatván a
bölcseket, szorgalmatosanmegtudakolá
tõlük a csillag megjelenésének idejét.
8. És elküldvén õket Betlehembe,
monda nékik: Elmenvén, szorgalmatosan
kérdezõsködjetek a gyermek felõl,
mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok
tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam
Õt.
9. Õk pedig a király beszédétmeghallván,
elindultak. És ímé a csillag, amelyet
napkeleten láttak, elõttük ment
mindaddig, amíg odaérvén, megállt a
hely fölött, ahol a gyermek volt.
10. És mikor meglátták a csillagot,
igen nagy örömmel örvendeztek.
11. És bemenvén a házba, ott találták
a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván,
imádják Õt; és kincseiket
kitárván, ajándékokat adtak néki: aranyat,
tömjént és mirhát.
Zsolt. 2,12. 72,10. Ésa. 60,6. Ján. 5,23.
Menekülés Egyiptomba
12. És mivel álomban meginttettek,
hogy Heródeshez vissza ne menjenek,
más úton tértek vissza hazájukba.
rész 1,20. Jób 33,15.
13.Mikor pedig azok visszatértek, ímé
megjelent az Úrnak angyala Józsefnek
álomban, és mondta: Kelj fel, vedd a
gyermeket és annak anyját, és fuss
Egyiptomba, és maradj ott, amíg én
mondom néked; mert Heródes halálra
fogja keresni a gyermeket.
14. Õ pedig fölkelt, vette a gyermeket
és annak anyját éjjel, és Egyiptomba
távozott. 4Móz. 24,8.
15. És ott volt egész aHeródes haláláig,
hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott
a próféta által, aki így szólt: Egyiptomból
hívtam ki az én fiamat. Hós. 11,1.
Heródes gyermekgyilkossága
16. Ekkor Heródes látván, hogy a bölcsek
megcsúfolták õt, szerfölött felháborodék,
és kiküldvén, megöletett Betlehemben
és annak egész környékén
minden gyermeket, két esztendõstõl és
azon alul, az idõ szerint, amelyet szorgalmasan
tudakolt a bölcsektõl.
17. Ekkor teljesedett be, amit Jeremiás
próféta mondott, amidõn így szólt:
18. Szó hallatszott Rámában: Sírásrívás
és sok keserves jajgatás. Ráhel
siratta az õ fiait, és nem akart megvigasztaltatni,
mert nincsenek. Jer. 31,15.
Jézus visszatérése Názáretbe
19.Mikor pedig Heródes meghalt,
ímé az Úrnak angyala megjelent álomban
Józsefnek Egyiptomban.
20.Mondván: Kelj fel, vedd a gyermeket
és annak anyját, és eredj az Izrael
földjére; mert meghaltak, akik a gyermeket
halálra keresték. Luk. 2,39.
21. Õ pedig felkelvén, magához vette
a gyermeket és annak anyját, és elment
Izrael földjére. . . . .
Légy részese!!

Ki van jelen:

Oldalainkat 25 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

752745
MaMa12
TegnapTegnap373
Ezen a hétenEzen a héten1474
Ebben a hónapbanEbben a hónapban7031
ÖsszesÖsszes752745
UNITED STATES
US