Szent Biblia - Ó szövetség

Megosztás

Szent Biblia - Ó szövetség  (Károli Gáspár fordítása szerint a Krisztus Szeretet Egyház gondozásában)

 

Ízelítő:

SZENT BIBLIA

azaz

ISTENNEK

Ó ÉS ÚJ SZÖVETSÉGÉBEN

FOGLALTATOTT EGÉSZ

SZENT ÍRÁS

magyar nyelvre fordította

KÁROLI GÁSPÁR

MEGJELENT

A KRISZTUS SZERETETE EGYHÁZ

GONDOZÁSÁBAN

AJÁNLÁS

„Szép ajándoka az Úr Istennek, hogy sok nyelvekre fordíttatott

a Biblia, és egy nyelven sok rendbéli fordítások vannak.” Így

örvendezett Károli Gáspár az általa kimunkált magyar nyelvû

bibliafordítás kiadásának ajánlójában. Kéri az olvasót: „Ne

gondoljad, hogy az én munkám egyebeknek munkájokat kárhoztatná…

De mindazonáltal kicsoda tilthat meg minket, hogy a

kútfõbõl ne igyunk, azaz hogy az Ótestamentom könyvein a zsidó

betût, az Újtestámentomén a görögöt meg ne tekintsük, ha valami

igéknek erejének, vagy jegyzésének jobban végére akarunk

menni? Vagy ki tilthat meg minket, hogy ne kövessük azt, aki

jobban és igazban fordította másnál a Bibliát.”

Ezen kiadás munkatársait is egészen hasonló indítékok

vezették, amikor például az eredetinek megfelelõen megkülönböztették

a ‘szellem’ és ‘lélek’ szavakat a maguk helyén,

vagy amikor a nyelvileg és gondolatilag is nehezen gördülõ

igehelyeken segítségül hívtak pontosabb, érthetõbb fordításokat.

Legfõképpen a King James-féle megújított angol fordítást.

A könnyebb eligazodáshoz és az Ige szellemi megértéséhez

szükségessé vált az Újszövetség utalásrendszerének megújítása

is.

Egy ezerötszázharmincnyolcas királyi rendelet Angliában

elõírta, hogy a papságnak gondoskodnia kell nemzeti nyelvû

Bibliáról, „amelyet a templom valamely alkalmas részén kell

elhelyezni, hogy a hívek igen kényelmesen odamehessenek, és

olvashassák… Isten legélõbb üzenetét, amelyet minden keresztény

köteles elfogadni, átgondolni és követni, ha gondja van az

üdvözülésre.” Az a szándék vezetett bennünket, hogy a vizsolyi

Bibliát szellemi és nyelvi értelemben ilyen kényelmesen

olvashatóvá tegyük anélkül, hogy az eredetinek ihletettségét

és szépségét megsértenénk. E munkára maga Károli bátorítja

az utána következõket, bíztatván, hogy jobbítsák meg az õ fordítását

„mindaddig, mígnem igen szép és jó lészen.

AZ ÓSZÖVETSÉG KÖNYVEI

Mózes I. könyve, a teremtésrõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Mózes II. könyve, a kivonulásról . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Mózes III. könyve, a léviták szolgálatáról . . . . . . . . 107

Mózes IV. könyve, a nép megszámlálásról . . . . . . . 141

Mózes V. könyve, a törvény summája . . . . . . . . . . . 188

Józsué könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Bírák könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Ruth könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

Sámuel I. könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Sámuel II. könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Királyok I. könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

Királyok II. könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Krónikák I. könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Krónikák II. könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

Ezsdrás könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499

Nehémiás könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510

Eszter könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

Jób könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Zsoltárok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 565

Példabeszédek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640

A prédikátor könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666

Énekek éneke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675

Ésaiás próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680

Jeremiás próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 734

Jeremiás siralmai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796

Ezékiel próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801

Dániel próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855

Hóseás próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871

Jóel próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 879

Ámós próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

Abdiás próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889

Jónás próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890

Mikeás próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 892

Náhum próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896

Habakuk próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898

Sofóniás próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

Aggeus próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 903

Zakariás próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 904

Malakiás próféta könyve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914

Máté Evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Márk Evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Lukács Evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

János Evangéliuma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Az apostolok cselekedetei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Pál apostol levelei:

a rómabeliekhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208

a korinthusbeliekhez I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

a korinthusbeliekhez II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

a galatákhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

az efézusiakhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261

a filippibeliekhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

a kolossébeliekhez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

a thessalonikabeliekhez I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

a thessalonikabeliekhez II. . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

Timótheushoz I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Timótheushoz II. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

Titushoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

Filemonhoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

A zsidókhoz írt levél . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295

Jakab apostol levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Péter apostol I. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

Péter apostol II. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

János apostol I. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

János apostol II. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

János apostol III. levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

Júdás apostol levele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327

János apostol könyve a jelenésekrõl . . . . . . . . . . . . 329

AZ ÚJSZÖVETSÉG KÖNYVEI

A világ teremtése

1 Kezdetben teremté Isten (Elohim) az

eget és a földet. Ésa. 44,24. Ján. 1,1. 3.

Róm. 1,20. Kol. 1,16. Zsid. 1,10. 11,3. Jel. 4,11.

2. A föld pedig kietlenné és pusztává

vált, és sötétség volt a mélység színén,

és az Isten Szelleme lebegett a vizek

felett. Ésa. 40,13. 14. Jer. 4,23.

3. És monda Isten: Legyen világosság:

és lett világosság. Zsolt. 33,9.

4. És látá Isten, hogy jó a világosság;

és elválasztá Isten a világosságot a sötétségtõl.

Zsolt. 74,16.

5. És nevezé Isten a világosságot nappalnak,

és a sötétséget nevezé éjszakának;

és lett este, és lett reggel: elsõ nap.

6. És monda Isten: Legyen mennyezet

a vizek között, hogy elválassza a vizeket

a vizektõl. Jób 37,18. Zsolt. 33,6. 136,5. Jer. 10,12.

7. Teremté tehát Isten amennyezetet, és

elválasztá a mennyezet alatt való vizeket a

mennyezet felett való vizektõl. És úgy lett.

8. És nevezé Isten a mennyezetet

égnek; és lett este, és lett reggel:második

nap.

9. És monda Isten: Gyûljenek egybe

az ég alatt való vizek egy helyre, hogy

kitûnjék a száraz. És úgy lett.

Jób 26,10. 38,8. Zsolt. 33,7. 95,5.

10. És nevezé Isten a szárazat földnek;

az egybegyûlt vizeket pedig tengernek

nevezé. És látá Isten, hogy jó.

11. Azután monda Isten: Hajtson a föld

zsenge füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát,

amely gyümölcsöt hozzon az õ neme

szerint, amelyben legyen néki magva e

földön. És úgy lett. Luk. 6,44. Zsid. 6,7.

12. Hajta tehát a föld zsenge füvet,

maghozó füvet az õ neme szerint, és

gyümölcstermõ fát, amelynek gyümölcsébenmag

van az õ neme szerint. És látá

Isten, hogy jó.

13. És lett este, és lett reggel: harmadik

nap.

14. És monda Isten: Legyenek világító

testek az ég boltozatán, hogy elválasszák

a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek,

és meghatározói ünnepeknek, napoknak

és esztendõknek.

5Móz. 4,19. Zsolt. 74,16. 136,7.

15. És legyenek ezek világító testek

az ég mennyezetén, hogy világítsanak a

földre. És úgy lett.

16. Teremté tehát Isten a két nagy világító

testet: a nagyobbik világító testet,

hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik

világító testet, hogy uralkodjék éjjel; és

a csillagokat.

17. És helyezteté Isten azokat az égmenynyezetére,

hogy világítsanak a földre;

18. És hogy uralkodjanak a nappalon és

az éjszakán, és elválasszák a világosságot

a sötétségtõl. És látá Isten, hogy jó.

19. És lett este, és lett reggel: negyedik

nap. Jer. 31,35.

Az állatok teremtése

20. És monda Isten: Pezsdüljenek a

vizek élõ állatok nyüzsgésétõl; és madarak

repdessenek a föld felett, az ég

mennyezetének színén. Zsolt. 104,25.

21. És teremté Isten a nagy vízi állatokat,

és mindazokat a csúszómászó állatokat,

amelyek nyüzsögnek a vizekben az õ

nemük szerint, és mindenféle szárnyas

repdesõt az õ neme szerint. És látá Isten,

hogy jó.

22. És megáldá azokat Isten, mondván:

Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek

be a tenger vizeit; amadár is sokasodjék

a földön.

23. És lett este, és lett reggel: ötödik

nap.

24. Azután monda az Isten: Hozzon a

föld élõ állatokat nemük szerint: barmokat,

csúszómászó állatokat és szárazföldi

vadakat nemük szerint. És úgy lett.

25. Teremté tehát Isten a szárazföldi

vadakat nemük szerint, a barmokat

nemük szerint, és a földön csúszómászó

mindenféle állatokat nemük szerint. És

látá Isten, hogy jó.

MÓZES ELSÕ KÖNYVE

A TEREMTÉSRÕL

Az ember teremtése

26. Ésmonda Isten: Teremtsünk embert

ami képünkre és hasonlatosságunkra; és

uralkodjék a tenger halain, az ég madarain,

a barmokon, mind az egész földön

és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

Zsolt. 8,6. 100,3. Ján. 4,24. Ef. 4,24. Jak. 3,9.

27. Teremté tehát az Isten az embert az

Õ képére, Isten képére teremté õt: férfiúvá

és asszonnyá teremté õket. Mal. 2,15.

Mát. 19,4.Márk 10,6. 1Kor. 11,7. Kol. 3,10.

28. És megáldá Isten õket, és monda

nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok,

és töltsétek be a földet, és hajtsátok

birodalmatok alá; és uralkodjatok a

tenger halain, az ég madarain és a földön

csúszómászómindenféle állatokon.

Zsolt. 127,3. 128,3–4.

29. És monda Isten: Ímé, néktek adok

minden maghozó füvet az egész föld

színén, és minden fát, amelyen maghozó

gyümölcs van: az legyen néktek eledelül.

30. A föld minden vadainak pedig és

az ég minden madarainak és a földön csúszómászómindenféle

állatoknak, amelyekben

életnek lehelete van, a zöld füveket

adom eledelül. És úgy lett. Zsolt. 145,15.

31. És látá Isten, hogy minden, amit

teremtett, ímé igen jó. És lett este és lett

reggel: hatodik nap. Zsolt. 104,24. 1Tim. 4,4.

A teremtés hetedik napja

2 És elvégezteték az ég és a föld és

azoknak minden serege.

2.Mikor pedig elvégezé Isten hetednapon

az Õ munkáját, amelyet alkotott,

megszûnék a hetedik napon minden

munkájától, amelyet alkotott.

2Móz. 31,17. Zsid. 4,4.

3. És megáldá Isten a hetedik napot, és

megszentelé azt, mivelhogy azon szûnt

megmindenmunkájától,melyet teremtve

szerzett Isten. 2Móz. 16,22–30.

4. Ez az égnek és a földnek eredete, amikor

teremtettek.

Az elsõ ember az Éden kertjében

5.Mikor az Úr Isten a földet és az eget

teremté, még semmiféle mezei növény

semvolt a földön, smég semmifélemezei

fû sem hajtott ki, mert az Úr Isten még

nembocsátott esõt a földre; és ember sem

volt, aki a földet mûvelje;

6. Azonban pára szállott fel a földrõl, és

megnedvesíté a föld egész színét.

7. És formálta az Úr Isten az embert a

földnek porából, és lehelt az õ orrába életnek

leheletét. Így lett az ember élõ lénnyé.

1Kor. 15,45. 47.

8. És ültete az Úr Isten egy kertet Édenben,

napkelet felõl, és abba helyezteté az

embert, akit formált.

9. És nevele az Úr Isten a földbõl mindenféle

fát, tekintetre kedvest és eledelre

jót, az élet fáját is a kertnek közepette, és

a jó és gonosz tudásának fáját.

Ezék. 31,8. Jel. 22,2. 14.

10. Folyóvíz jön vala pedig ki Édenbõl

a kert megöntözésére; és onnét elágazik

és négy fõágra szakad vala.

11. Az elsõnek neve Pison: ez az, amely

megkerüli Havila egész földjét, ahol az

arany terem.

12. És annak a földnek aranya igen jó;

ott van a Bdelliom és az Ónix-kõ.

13. A második folyóvíz neve pedig Gihon:

ez az, amely megkerüli az egész Kús

földjét.

14. És a harmadik folyóvíz neve Hiddekel:

ez az, amely Asszíria hosszában

folyik. A negyedik folyóvíz pedig az Eufrátesz.

Dán. 10,4.

15. És vevé az Úr Isten az embert, és

helyezteté õt az Éden kertjébe, hogy

mûvelje és õrizze azt.

A tiltott fa

16. És parancsola az Úr Isten az embernek,

mondván: A kert minden fájáról bátran

egyél.

17. De a jó és gonosz tudásának fájáról,

arról ne egyél; mert amely napon eszel

arról, bizony meghalsz. Róm. 5,12.

18. És monda az Úr Isten: Nem jó az

embernek egyedül lenni; szerzek néki

segítõ társat, hozzá illõt. Préd. 4,9.

19. És formált az Úr Isten a földbõl

mindenféle mezei vadat, és mindenféle

égi madarat, és elvitte az emberhez, hogy

lássa, minek nevezze azokat; mert amely

nevet adott az ember az élõ állatnak, az

annak neve. Zsolt. 8,6–8.

6 MÓZES I. KÖNYVE 1. 2.

20. És nevet ada az ember minden

baromnak, az ég madarainak, és minden

mezei vadnak; de az embernek hozzá illõ

segítõtársat nem talált.

21. Bocsáta tehát az Úr Istenmély álmot

az emberre, és ez elaluvék. Akkor kivett

egyet annak oldalbordái közül, és hússal

tölté be annak helyét.

22. És alkotá az Úr Isten azt az oldalbordát,

amelyet kivett az emberbõl,

asszonnyá, és vitte az emberhez.

Péld. 18,22. Zsid. 13,4.

23. És monda az ember: Ez már csontomból

való csont, és testembõl való

test: ez asszonyembernek neveztessék,

mert emberbõl vétetett. Bír. 9,2. Ef. 5,30.

24. Annak okáért elhagyja a férfiú az

õ atyját és az õ anyját, és ragaszkodik

feleségéhez: és lesznek egy testté.

Zsolt. 45,10.Mát. 19,5.Márk 10,7. 1Kor. 6,16.

25. Valának pedig mindketten mezítelenek,

az ember és az õ felesége, és nem

szégyenlik vala. 2Móz. 32,35. Ésa. 47,3.

A bûnbeesés

3 A kígyó pedig ravaszabb volt minden

mezei vadnál, melyet az Úr Isten

teremtett, ésmonda az asszonynak: Csakugyan

azt mondta az Isten, hogy a kertnek

egy fájáról se egyetek? Jel. 12,9. 20,2.

2. És monda az asszony a kígyónak: A

kert fáinak gyümölcsébõl ehetünk;

3. De annak a fának gyümölcsébõl,mely

a kertnek közepette van, aztmondá Isten:

abból ne egyetek, azt meg se illessétek,

hogy meg ne haljatok.

4. És monda a kígyó az asszonynak:

Bizony nemhaltokmeg; 2Kor. 11,3. 1Tim. 2,14.

5. Hanem tudja az Isten, hogy amely

napon esztek abból, megnyilatkoznak a

ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az

Isten: jónak és gonosznak tudói.

6. És látá az asszony, hogy jó az a fa eledelre,

s hogy kedves a szemnek, és kívánatos

az a fa a bölcsességért: szakaszta

azért annak gyümölcsébõl, és evett, és

adott vele levõ férjének is, és az is evett.

Róm. 5,12.

7. És megnyilatkozának mindkettõjüknek

szemei, s észrevevék, hogy mezítelenek;

fügefalevelet aggatának azért össze,

és körülkötõket csinálának maguknak.

8. És meghallák az Úr Isten szavát, aki

hûvös alkonyatkor a kertben jár vala; és

elrejtõzék az ember és az õ felesége az

Úr Isten elõl a kert fái között.

Zsolt. 139,1–12. Jer. 23,24. Ámós 9,3.

Az Úr Isten keresi Ádámot

9. Szólítá ugyanis az Úr Isten az embert

és monda néki: Hol vagy?

10. És monda: Szavadat hallám a kertben,

és megfélemlém, mivelhogy mezítelen

vagyok, és elrejtezém. 1Ján. 3,20.

11. És monda Õ: Ki mondá néked, hogy

mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról,

melytõl tiltottalak, hogy arról ne egyél?

12. Ésmonda az ember: Az asszony, akit

mellém adtál, õ ada nékem arról a fáról,

úgy evém. Péld. 28,13.

13. És monda az Úr Isten az asszonynak:

Mit cselekedtél? Az asszony pedig

monda: A kígyó ámított el engem, úgy

evém ......

Légy részese!!

Ki van jelen:

Oldalainkat 56 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

752745
MaMa12
TegnapTegnap373
Ezen a hétenEzen a héten1474
Ebben a hónapbanEbben a hónapban7031
ÖsszesÖsszes752745
UNITED STATES
US