Új szövetség - Egyszerű fordítás

Megosztás

Új szövetség - Egyszerű fordítás

Ízelítő:

Máté
evangéliuma
1
1:21 Jézus A név jelentése: „szabadítás”.
Jézus családfája
(Lk 3:23–38)
11Ez Jézus Krisztus* családfája. Jézus Dávid* családjából származik, Dávid
pedig Ábrahám* családjából.
2Ábrahám* fia Izsák* volt, Izsák fia Jákób*, Jákób fiai pedig Júda és
testvérei voltak. 3Júda gyermekei Fáresz és Zerah voltak, akik Támártól
születtek. Fáresz fia Heszrón, Heszrón fia pedig Arám volt. 4Arám fia
Aminádáb, Aminádáb fia Nahson, Nahson fia pedig Szalmón volt. 5Szalmón
fia Boáz volt, akit Ráháb szült. Boáz fia Óbéd volt, akit Ruth szült. Óbéd fia
Isai volt. 6Isai fia Dávid* király volt. Dávid fia pedig Salamon, akit Úriás
felesége szült neki.
7Salamon fia Roboám volt, Roboám fia Abijjá, Abijjá fia pedig Ászá. 8Ászá
fia Jósafát, Jósafát fia Jórám, Jórám fia Uzziás volt, 9Uzziás fia Jótám, Jótám
fia Áház, Áház fia pedig Ezékiás volt. 10Ezékiás fia Manassé, Manassé fia
Ámón, Ámón fia Jósiás volt. 11Jósiásnak a babiloni fogságbavitel idején
született gyermekei: Jekonjás és testvérei.
12A babiloni fogságbavitel után Jekonjásnak fia született: Sealtiél. Sealtiél
fia Zerubbábel volt. 13Zerubbábel fia Abihud, Abihud fia Eljákim, Eljákim fia
pedig Azzur volt. 14Azzur fia Cádók, Cádók fia Jákin, Jákin fia Elihud volt.
15Elihud fia Eleázár, Eleázár fia Mattán, Mattán fia pedig Jákób volt. 16Jákób
fia József volt, annak a Máriának a férje, akitől Jézus, a Krisztus* született.
17A nemzedékek száma tehát: Ábrahámtól* Dávidig* tizennégy nemzedék,
Dávidtól a babiloni fogságbavitelig szintén tizennégy nemzedék, a babiloni
fogságbaviteltől Krisztus* születéséig pedig ismét tizennégy nemzedék.
Jézus Krisztus születése
(Lk 2:1–7)
18Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, József jegyese volt. De
még mielőtt összeházasodtak volna, kiderült, hogy Mária gyermeket vár a
Szent Szellemtől*. 19Vőlegénye, József, igaz ember volt, és mivel nem akarta
rossz hírbe hozni Máriát, úgy gondolta, hogy titokban bontja fel a
jegyességet.
20Miközben ezen gondolkodott, megjelent neki álmában az Úr angyala, és
így szólt hozzá: „József, Dávid fia*! Ne félj feleségül venni Máriát, hiszen a
benne növekvő gyermek a Szent Szellemtől* van! 21Fiút szül majd, akit
Jézusnak nevezz*, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.”
MÁTÉ 1:22–2:15 2
1:23 idézet: Ézs 7:14. 2:11 tömjén és mirha Drága parfümök. 2:15 idézet: Hós 11:1.
22Mindez azért történt így, hogy beteljesedjen, amit az Úr mondott a
próféta* által: 23„Egy szűz* gyermeket vár, és fiút szül majd, akinek
Immánuel lesz a neve” — ami azt jelenti: velünk az Isten.*
24Amikor József felébredt az álomból, mindent úgy tett, ahogyan az Úr
angyala parancsolta neki. Feleségül vette Máriát, 25de nem volt közöttük
testi kapcsolat mindaddig, amíg Mária meg nem szülte a fiát, akit Jézusnak
nevezett el.
A bölcsek meglátogatják Jézust
21Jézus a júdeai Betlehem városában született Heródes király* uralkodása
idején. Ekkor bölcsek érkeztek keletről Jeruzsálembe, 2és azt kérdezték:
„Hol van a zsidók királya, aki most született? Láttuk a csillagát keleten, és
azért jöttünk, hogy imádjuk őt.”
3Amikor Heródes király* ezt meghallotta, nyugtalankodni kezdett, és vele
együtt Jeruzsálem egész népe is. 4Heródes összehívta a nép minden főpapját*
és törvénytanítóját. Megkérdezte tőlük, hogy hol kell megszületnie a
Krisztusnak*. 5„A júdeai Betlehemben — válaszolták —, mert ezt írta erről a
próféta*:
6 »Betlehem, Júda földje,
nem te vagy a legkisebb Júda vezető városai között,
mert belőled származik majd az az uralkodó,
aki pásztora lesz népemnek, Izraelnek.«” Mik 5:2
7Ekkor Heródes* titokban magához hívatta a bölcseket, és megkérdezte
tőlük, hogy pontosan mikor jelent meg a csillag. 8Ezután elküldte őket
Betlehembe: „Menjetek el — mondta nekik — és tudjatok meg mindent a
gyermekről! Ha megtaláljátok, mondjátok el nekem, hogy én is elmehessek,
és imádjam őt!”
9A bölcsek útra is keltek, miután meghallgatták a királyt. Előttük ment a
csillag, amelyet már keleten is láttak, majd megállt a fölött a hely fölött, ahol
a gyermek volt. 10Nagyon megörültek, amikor ismét meglátták a csillagot.
11Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával.
Leborultak előtte és imádták őt. Majd felnyitották kincsesládáikat és átadták
ajándékaikat: aranyat, tömjént és mirhát*. 12Mivel Isten álomban figyelmeztette
őket, hogy ne menjenek vissza Heródeshez*, más úton tértek vissza
hazájukba.
Jézust a szülei Egyiptomba viszik
13Miután a bölcsek elmentek, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek,
és ezt mondta neki: „Kelj fel, vidd magaddal a gyermeket és anyját, menekülj
Egyiptomba, és maradj ott, amíg ismét szólok neked! Heródes* ugyanis
keresni fogja a gyermeket, hogy megölje.”
14József fel is kelt, és még azon az éjjelen a gyermekkel és anyjával együtt
Egyiptomba indult. 15Ott maradt egészen Heródes* haláláig. Így teljesedett
be az, amit az Úr mondott a próféta* által: „Egyiptomból hívtam el fiamat.”*
3 MÁTÉ 2:16–3:10
3:10 fák Azok az emberek, akik nem fogadják el Jézust, olyanok, mint a fák, amelyeket kivágnak.
Heródes megöleti a betlehemi fiúgyermekeket
16Heródes* nagyon mérges lett, amikor rájött, hogy a bölcsek becsapták.
Parancsot adott, hogy öljenek meg minden kétévesnél fiatalabb fiút Betlehemben
és környékén. A bölcsektől ugyanis megtudta, hogy ennyi idős lehetett a
gyermek. 17Ekkor teljesedett be, amit Isten Jeremiás próféta* által mondott:
18 „Kiáltozás hallatszott Rámában,
sírás és nagy jajgatás:
Ráhel siratta gyermekeit,
és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek.” Jer 31:15
József és Mária visszatérnek Egyiptomból
19Amikor Heródes* meghalt, József Egyiptomban volt. Megjelent neki az
Úr angyala álmában, 20és így szólt hozzá: „Kelj fel, vedd a gyermeket és
anyját, és térj vissza Izrael földjére, mert meghaltak már azok, akik meg
akarták ölni a gyermeket!”
21Erre ő elindult a gyermekkel és anyjával, és visszatért Izrael földjére.
22Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik apja,
Nagy Heródes után, nem mert odamenni. Az Úr ismét szólt Józsefhez
álmában, ezért Galilea területére ment. 23Názáret városába költözött, hogy
beteljesedjen, amit Isten a próféták*által mondott: „Názáretinek fogják majd
nevezni.”*
Bemerítő János
(Mk 1:1–8; Lk 3:1–9, 15–17; Jn 1:19–28)
31Abban az időben jelent meg Bemerítő János Júdea pusztájában, és ezt
hirdette: 2„Változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok és ahogy éltek,
mert közel van már a mennyek királysága!” 3Róla beszélt Ézsaiás próféta*,
amikor ezt mondta:
„Valaki kiált a pusztában:
»Készítsétek elő az Úr útját!
Tegyétek egyenessé ösvényeit!«” Ézs 40:3
4János teveszőrből készült ruhát és a dereka körül bőrövet viselt. Sáskát* és
vadmézet evett. 5Sokan jöttek hozzá Jeruzsálemből, az egész Júdeából és a
Jordán környékéről, hogy hallgassák őt. 6Miután megvallották a bűneiket,
bemerítette* őket a Jordán folyóba.
7Amikor azonban látta, hogy a farizeusok* és a szadduceusok* közül is
sokan jönnek bemerítkezni*, így szólt hozzájuk: „Mérges kígyók! Ugyan ki
figyelmeztetett titeket, hogy meneküljetek Isten közelgő haragja elől? 8Olyan
dolgokat tegyetek, amik megmutatják, hogy valóban megváltoztatok. 9Ne
gondoljátok, hogy dicsekedhettek és azt mondhatjátok magatokban: „Mi
Ábrahám* fiai vagyunk!” Mert azt mondom nektek, hogy Isten még ezekből
a kövekből is tud fiakat teremteni Ábrahámnak. 10A fejsze már ott van a fák*
gyökerénél, és kivág minden fát, ami nem terem jó gyümölcsöt. A kivágott
fát pedig bedobják a tűzbe.
MÁTÉ 3:11–4:9 4
3:12 kitakarítja szérűjét János ezzel azt mondja, hogy Jézus el fogja választani a jó embereket a
rosszaktól.
11Én vízbe merítem be azokat, akik megváltoztatják azt, ahogyan gondolkodnak
és ahogyan élnek. Aki viszont utánam jön, az hatalmasabb nálam.
Én arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szent Szellembe*
és tűzbe merít be titeket. 12A kezében szórólapát van, amivel megtisztítja
szérűjét*: a gabonát magtárába gyűjti be, a pelyvát pedig elolthatatlan tűzzel
fogja megégetni.”
János bemeríti Jézust
(Mk 1:9–11; Lk 3:21–22)
13Ekkor Jézus eljött Galileából a Jordán folyóhoz, hogy János* őt is
bemerítse*. 14De János megpróbálta lebeszélni erről: „Inkább nekem lenne
szükségem arra, hogy bemeríts engem, és mégis te jössz hozzám?”
15Jézus így válaszolt neki: „Engedd meg, hogy ez most így történjen! Meg
kell tennünk ezt, hogy így teljesítsünk mindent, amit Isten kér tőlünk.”
Ekkor János* engedett neki.
16Ezután Jézus bemerítkezett*. Ahogy feljött a vízből, hirtelen megnyílt
neki a Menny. János* látta, amint Isten Szent Szelleme galamb formájában leereszkedett
és rászállt Jézusra. 17A Mennyből pedig egy hang hallatszott: „Ő
az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm.”
Jézust próbára teszi az ördög
(Mk 1:12–13; Lk 4:1–13)
41Ezt követően a Szent Szellem* a pusztába vezette Jézust, hogy ott
próbára tegye őt az ördög. 2Miután Jézus negyven napon és negyven
éjjelen át nem evett semmit, végül megéhezett. 3Az ördög ekkor odalépett
hozzá, és így szólt: „Ha Isten Fia vagy, parancsold meg ezeknek a köveknek,
hogy változzanak át kenyérré!”
4Ő azonban így válaszolt: „Meg van írva:
»Nem csak kenyérrel él az ember,
hanem minden beszéddel, amely Isten szájából származik.«” 5Móz 8:3
5Ezután a szent városba vitte őt az ördög, és a Templom* legmagasabb
pontjára állította. 6„Ha Isten Fia vagy — mondta neki —, ugorj le innen,
hiszen így szól az Írás*:
»Angyalainak parancsot ad,
hogy vigyázzanak rád,
és ők felemelnek kezeikkel,
hogy meg ne üsd a lábadat a kőbe.«” Zsolt 91:11–12
7Jézus így válaszolt: „Az Írás* azt is mondja:
»Ne tedd próbára Uradat, Istenedet.«” 5Móz 6:16
8Ezután az ördög egy nagyon magas hegyre vitte Jézust. Megmutatta neki a
világ összes királyságát és ragyogását. 9„Ezt mind neked adom — mondta —,
ha leborulva imádsz engem.”
5 MÁTÉ 4:10–5:3
10Jézus erre így szólt: „Menj el tőlem, Sátán! Mert ezt mondja az Írás*:
»Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!«” 5Móz 6:13
11Ekkor otthagyta őt az ördög, és angyalok jöttek, hogy szolgáljanak neki.
Jézus megkezdi szolgálatát Galileában
(Mk 1:14–15; Lk 4:14–15)
12Amikor Jézus meghallotta, hogy Jánost* elfogták, visszament Galileába.
13Elhagyta Názáretet, és a Galileai-tó melletti Kapernaumba ment lakni,
Zebulon és Naftáli határvidékére, 14hogy beteljesedjék a próféta* szava:
15 „Zebulon és Naftáli földje,
a tengerhez vezető út, a Jordán folyón túli terület
nem zsidó népek Galileája.
16 A sötétségben élő nép
nagy világosságot látott.
A halál árnyékos földjén élőknek fény támadt.” Ézs 9:1–2
17Jézus ettől fogva kezdte tanítani: „Változtassátok meg azt, ahogy gondolkodtok
és azt, ahogy éltek, mert a mennyek királysága már közel van!”
Jézus kiválaszt magának néhány tanítványt
(Mk 1:16–20; Lk 5:1–11)
18Amikor Jézus a Galileai-tó mellett járt, meglátott két testvért: Simont,
akinek a másik neve Péter volt, és testvérét, Andrást. Halászok voltak, és
éppen akkor vetették ki hálóikat a tóba. 19Azt mondta nekik: „Kövessetek
engem, és én emberhalásszá teszlek benneteket!” 20Erre ők azonnal
otthagyták hálóikat, és követték Jézust.
21Miután továbbment onnan, meglátott egy másik testvérpárt: Zebedeus
fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Ők a hálóikat javítgatták a hajóban, apjukkal
Zebedeussal. Őket is elhívta. 22Azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és
követték Jézust.
Jézus tanít és gyógyít
(Lk 6:17–19)
23Jézus bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban*, hirdette az Isten
királyságáról szóló örömhírt*. Meggyógyította az emberek mindenféle
betegségét és gyengeségét. 24Híre elterjedt egész Szíriában. Sokféle beteget
vittek hozzá. Voltak, akik különböző betegségektől és fájdalmaktól
szenvedtek, voltak, akikben gonosz szellem volt. Vittek hozzá epilepsziásokat
* és bénákat is, Jézus pedig meggyógyította őket. 25Nagy tömeg követte
őt Galileából, Tízvárosból*, Jeruzsálemből, Júdeából és a Jordán folyón túlról.
Jézus tanít
(Lk 6:20–23)
51Amikor Jézus meglátta a tömeget, fölment a hegyre és leült. Odamentek
hozzá a tanítványai is. 2Ő pedig így kezdte tanítani őket:
3 „Boldogok, akik felismerik, hogy szükségük van Istenre,
mert övék a mennyek királysága.
MÁTÉ 5:4–22 6
5:5 „Boldogok … földet.” Lásd Zsolt 37:11. 5:21 idézet: 2Móz 20:13; 5Móz 5:17.
4 Boldogok, akik most sírnak,
mert Isten megvigasztalja őket.
5 Boldogok a szelídek,
mert ők öröklik a földet.*
6 Boldogok, akik mindennél jobban vágynak a igazságra,
mert Isten teljesen megelégíti őket.
7 Boldogok az irgalmasok,
mert ők irgalmat kapnak Istentől.
8 Boldogok a tiszta szívűek,
mert ők meglátják Istent.
9 Boldogok, akik békét teremtenek,
mert őket Isten gyermekeinek nevezik.
10 Boldogok, akiket Isten igazsága miatt üldöznek,
mert övék a mennyek királysága.
11Boldogok vagytok, amikor az emberek miattam megsértenek titeket,
üldöznek, és mindenféle gonoszságot hazudnak rólatok. 12Legyetek
boldogok és örüljetek, mert hatalmas jutalom vár rátok a Mennyben! Hiszen
így üldözték az előttetek élő prófétákat* is.”
Ti vagytok a só és a világosság
(Mk 9:50; Lk 14:34–35)
13„Ti vagytok a föld sója. Ha azonban a só elveszti az ízét, ugyan mi tehetné
újra ízessé? Semmire sem jó többé, ezért az emberek kidobják és eltapossák.
14Ti vagytok a világ világossága. Nem lehet elrejteni a hegyen épült várost.
15Aki lámpást gyújt, nem azért teszi, hogy edény alá rejtse, hanem hogy a
lámpatartóra tegye és így mindenkinek világítson, aki a házban van.
16Ugyanígy ragyogjon a ti világosságotok is az emberek előtt, hogy lássák jó
tetteiteket és dicsőítsék mennyei Atyátokat.”
Jézus és az Írások
17„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy eltöröljem a törvényt vagy a
próféták* tanítását. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, hanem hogy teljessé
tegyem. 18Igazán mondom nektek: amíg az ég és a föld létezik, egyetlen betű
vagy pont sem vész el a törvényből, amíg minden be nem teljesedik. 19Ha
valaki nem tart fontosnak akár csak egyet is a parancsolatok közül, nem engedelmeskedik
neki, és ezt tanítja az embeknek, az a legkisebb lesz a
mennyek királyságában. Aki viszont megtartja a parancsolatokat, és ezt
tanítja az embereknek is, az nagy lesz a mennyek királyságában. 20Igazán
mondom nektek: ha nem vagytok sokkal különbek, mint a törvénytanítók és
a farizeusok*, nem mentek be a mennyek királyságába.”
Jézus a haragról tanít
21„Hallottátok, meg lett mondva népünknek már régen: »Ne ölj!«* Ha
valaki öl, annak bíróság elé kell állnia. 22Én azonban azt mondom nektek: ha
valaki megharagszik egy másik emberre, el lesz ítélve. Ha valaki azt mondja
7 MÁTÉ 5:23–39
5:22 ostoba, bolond „Ráka”, jelentése: „semmirekellő bolond” vagy „hülye”. 5:27 idézet:
2Móz 20:14; 5Móz 5:18. 5:31 idézet: 5Móz 24:1. 5:33 »Ne … Úrnak!« Lásd 3Móz 19:12;
4Móz 30:2; 5Móz 23:21. 5:38 idézet: 2Móz 21:24; 3Móz 24:20; 5Móz 19:21.
egy másik embernek: »Te ostoba!«, az megérdemli, hogy a Főtanács* elé
állítsák. Ha bárki azt mondja egy másik embernek: »Te bolond!«*, az méltó,
hogy a pokol tüzére dobják.
23Ezért ha ajándékot viszel az oltárhoz*, és ott eszedbe jut, hogy egy embertársadnak
panasza van ellened, 24hagyd ott az oltár előtt az ajándékodat,
menj el, és előbb békülj ki azzal az emberrel. Utána menj vissza, és így ajánld
fel ajándékodat Istennek!
25Békülj ki hamar ellenségeddel, amíg még úton vagytok a bíróság felé,
nehogy átadjon a bírónak, a bíró a börtönőrnek, az pedig börtönbe zárjon!
26Igazán mondom neked: nem jöhetsz ki onnan addig, amíg az utolsó fillérig
ki nem fizetted a tartozásodat!”
Jézus a szexuális bűnökről tanít
27„Hallottátok, hogy megmondták: »Ne kövess el házasságtörést!«* 28Én
viszont azt mondom nektek: ha valaki vággyal néz egy asszonyra, az a
szívében már házasságtörést követett el. 29Ha a jobb szemed visz bűnbe, vájd
ki, és dobd el, mert jobb neked, ha tested egy részét veszíted el, mintha egész
testedet vetnék a pokolra! 30Ha pedig a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és
dobd el, mert jobb neked, ha tested egy részét veszíted el, mintha egész
tested menne a pokolra!”
Jézus a válásról tanít
(Mt 19:9; Mk 10:11–12; Lk 16:18)
31„Ezt is megmondták: »Aki elválik feleségétől, adjon neki válólevelet!«*
32Én viszont azt mondom nektek: aki elválik a feleségétől, az maga viszi a
feleségét a házasságtörés bűnébe*. Kivéve, ha az asszony volt hűtlen a
férjéhez. Az is házasságtörést követ el, aki az elbocsátott asszonyt elveszi
feleségül.”
Jézus az ígéretekről tanít
33„Hallottátok, hogy azt is megmondták népünknek már régen: »Ne
esküdj* hamisan, hanem tartsd meg, amit esküvel ígértél az Úrnak!«* 34Én
viszont azt mondom nektek: egyáltalán ne esküdjetek se az égre, hiszen Isten
királyi széke az, 35se a földre, mert az az Ő lábtartója, se Jeruzsálemre, mert
az a nagy Király városa! 36Még a saját fejedre se esküdj, mert egyetlen
hajszáladat sem tudod feketévé vagy fehérré tenni! 37Inkább mondjatok
igent, ha igenre gondoltok, és nemet, ha nemre gondoltok! Ezen a két szón
kívül már minden a gonosztól van!”
Jézus a bosszúról tanít
(Lk 6:29–30)
38„Hallottátok, hogy megmondták: »Szemet szemért és fogat fogért!«* 39Én
viszont azt mondom nektek: ne szálljatok szembe egyetlen gonosz emberrel
se! Ezért ha valaki megüti az arcod jobb felét, tartsd oda neki a másikat is!
MÁTÉ 5:40–6:12 8
5:43 idézet: 3Móz 19:18.
40Ha valaki pereskedni akar veled és el akarja venni a ruhádat, add oda neki
a kabátodat is! 41Ha valaki arra kényszerít, hogy menj el vele egy mérföldre,
menj el vele kettőre! 42Adj annak, aki kér tőled, és ne fordulj el attól, aki
kölcsönkér tőled!”
Mindenkit szeressetek!
(Lk 6:27–28, 32–36)
43„Hallottátok, hogy megmondták: »Szeresd embertársadat és gyűlöld ellenségedet!
«* 44Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket,
és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket! 45Így valóban mennyei
Atyátok fiai lesztek. Ő ugyanis felkelti napját a gonoszoknak is és a jóknak
is. Ad esőt az igazaknak is és a bűnösöknek is. 46Ha csak azokat szeretitek,
akik szeretnek titeket, ugyan milyen jutalmat kaptok? Ugyanezt teszik a
vámszedők* is. 47Ha csak testvéreiteket köszöntitek, ugyan mennyivel
tesztek többet, mint mások? Hiszen ezt még a nem zsidó népek is megteszik.
48Legyetek tehát tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes!”
Jézus az adakozásról tanít
61„Figyeljetek arra, hogy ne az emberek előtt tegyetek jót, hogy lássanak
titeket, mert akkor nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól!
2Ha adsz valamit a szegényeknek, ne fújj kürtöt magad előtt, hogy
figyeljenek rád, mint ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban* és az
utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek! Igazán mondom nektek: a teljes
jutalmukat megkapták. 3Amikor a szegényeknek adsz, ne tudjon a bal kezed
arról, amit a jobb kezed tesz! 4Így a szegényeknek való adakozásod titokban
történik. De Atyád, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd érte.”
Jézus az imádkozásról tanít
(Lk 11:2–4)
5„Amikor imádkoztok, ne úgy tegyétek, mint a képmutatók*, akik a zsinagógákban
* és az utcasarkokon szeretnek imádkozni, hogy mindenki lássa
őket! Igazán mondom nektek: a teljes jutalmukat megkapták. 6Te viszont,
amikor imádkozol, menj be a belső szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozz
titokban! Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megjutalmaz majd!
7Amikor imádkoztok, ne beszéljetek sokat, mint a nem zsidó emberek,
akik azt hiszik, hogy hosszú imájukért hallgaják meg őket! 8Ne utánozzátok
őket! Atyátok jól tudja, hogy mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek
tőle. 9Inkább így imádkozzatok:
»Atyánk, aki a mennyekben vagy,
legyen szent a te neved!
10 Jöjjön el a királyságod,
legyen meg az akaratod, ahogyan a mennyben, úgy itt a földön is.
11 Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,
12 és bocsásd meg a bűneinket,
ahogyan mi is megbocsátunk azoknak, akik rosszat tesznek nekünk.
9 MÁTÉ 6:13–27
6:13 Néhány görög kézirat hozzáteszi: „Mert tiéd az uralom, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.” 6:24 pénz Szó szerint: „mammon” (szemita szó), jelentése: „pénz”, „gazdagság”.
13 Ne engedd, hogy kísértésbe essünk,
hanem szabadíts meg minket a gonosztól!«*
14Csak akkor bocsátja meg bűneiteket mennyei Atyátok, ha ti is megbocsátjátok
mások bűneit. 15Amennyiben nem bocsátjátok meg mások bűneit,
Atyátok sem bocsátja meg a ti bűneiteket.”
Jézus a böjtről tanít
16„Amikor böjtöltök*, ne legyen olyan szomorú az arcotok, mint a képmutatóké
*! Ők eltorzítják arcukat, hogy mások is lássák, hogy böjtölnek. Igazán
mondom nektek: a teljes jutalmukat megkapták. 17Te azonban, amikor
böjtölsz, kend meg a fejedet olajjal, és mosd meg az arcodat, 18hogy senki ne
vegye észre, hogy böjtölsz, kivéve Atyádat, akit nem látsz! És Atyád aki látja,
amit titokban teszel, megjutalmaz majd.”
Isten fontosabb a pénznél
(Lk 12:33–34)
19„Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket! Itt a moly és a rozsda
mindent elpusztít, vagy betörnek a tolvajok és ellopják azokat! 20Inkább a
mennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, mert ott sem moly, sem rozsda
nem pusztít, és tolvajok sem törnek be, hogy ellopják azokat! 21Mert ahol a
kincsed van, ott van a szíved is.”
Világosság és sötétség
(Lk 11:34–36)
22„A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed egészséges, az egész tested
világosságban lesz. 23Ha viszont a szemed rossz, az egész tested sötétségben
lesz. És ha a világosság, ami benned van, valójában sötétség, milyen nagy
akkor a sötétség?”
Lehet-e két urat szolgálni?
(Lk 16:13)
24„Senki sem szolgálhat két urat egyszerre. Hiszen vagy gyűlöli az
egyiket, és a másikat szereti, vagy ragaszkodik az egyikhez, a másikat
pedig megveti. Nem szolgálhattok tehát Istennek és a pénznek*
egyszerre!”
Isten királysága legyen az első!
(Lk 12:22–34)
25„Ezért azt mondom nektek: Ne aggódjatok életetekért, hogy mit fogtok
enni és inni, se testetek miatt, hogy mibe fogtok öltözködni! Hiszen
értékesebb az élet, mint az étel. A test is értékesebb, mint a ruha.
26Figyeljétek meg az égi madarakat! Nem vetnek, nem aratnak, élelmet sem
gyűjtenek magtárba — mennyei Atyátok mégis táplálja őket. Ti pedig sokkal
értékesebbek vagytok, mint ők! 27Ki tudná közületek aggódásával akár csak
egy órával is meghosszabítani az életét? ...........

Légy részese!!

Ki van jelen:

Oldalainkat 22 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

752745
MaMa12
TegnapTegnap373
Ezen a hétenEzen a héten1474
Ebben a hónapbanEbben a hónapban7031
ÖsszesÖsszes752745
UNITED STATES
US