Jim Sanders - Evangélium dióhéjban

Megosztás

Jim Sanders - Evangelium dióhéjban

Ízelítő:

TARTALOM
Hogyan válhatsz Isten gyermekévé? 7
Az ember szellemi lény 8
Szellemi halál: Istentõl való elkülönülés 9
Az újjászületés (új élet) 10
A bûnbánó szív 12
Új teremtés 14
Bûnök elfedése 15
A bûnök eltörlése 16
Bûnbocsánat 19
A Szent Szellem befogadása és a nyelvekenszólás 22
Miért imádkozzunk nyelveken? 25
A Szent Szellemmel való betöltekezésrol szóló igazságok 27
Elesni Isten ereje alatt 29
Kézrátétel 32
Gyógyulás 35
Isten az élet szerzõje 36
Hogyan történik ma a gyógyulás? 38
Elfogadni a gyógyulást 40
Isten orvossága 42
Hogyan kell magunkhoz venni az Igét? 43
Megtartani a gyógyulásodat! 44
A nyelv (kicsiny, de hatalmas erejû) 47
Legyen hited! 51
Isten nem személyválogató 52
Hatalmunk az ördög felett 53
Krisztusban megigazultál! 55
Ki vagy te Jézusban? 56
Jézus neve és te 58
Gondok, aggodalmak és félelmek 60
Elfelejteni a múltat: Hagyd magad mögött a múltadat! 62
Hit által van a megbocsátás 65
Szeretet, szeretet, szeretet… 67
Boldogulás! Jólét! A miénk? 71
Szolgáló szellemek 74
“Nem hagylak el, sem el nem távozom tõled” 76
HOGYAN VÁLHATSZ
ISTEN GYERMEKÉVÉ?
Az evangélium legfõbb üzenete, hogy hit által a Krisztus Jézusban
megbékélhetünk Istennel, sõt, kész gyermekeivé fogadni minket, és
mint Mennyei Atyánk, gondoskodni rólunk. Ennek útja az Igében
található.
JÁNOS 3,3.
Felele Jézus ésmonda néki: Bizony, bizonymondomnéked: ha
valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.
JÁNOS 3,5.
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem
születik víztõl és Szellemtõl, nem mehet be az Isten országába.
1PÉTER 1,23.
Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de
romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad
örökké.
JAKAB 1,18.
Az Õ akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy elsõ
zsengéje legyünk az Õ teremtményeinek.
A fenti Igék tanusága szerint az “újjászületés” által kerülünk a
kívánatos és igaz kapcsolatba Istennel, a mi Atyánkkal. Az ember
vagy újjászületett a szellemében, és akkor valóban megkapta az üdvösséget
(Ef. 2,8), vagy nem született újjá, s akkor hiába hiszi, hogy
üdvössége van, elkárhozik.
MÁRK 16,16.
Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen,
elkárhozik.
Keresztény kultúra, a kifelé megnyilvánuló kifogástalan viselkedés
— sem gyülekezeten belül, sem azon kívül — nem ad “újjászü-
7
letést”. A szigorú vallásosság akár gyülekezeten belül, akár azon kívül
nem helyettesíti az “újjászületést”. Az “újjászületés” természetfeletti
változás az ember szívében, a szellemében. A szellemünk az
“újjászületésnél” újjáteremtõdik, Isten tulajdonságait, szeretetét és
örök életét kapjuk a szívünkbe. A szellemünk újjáteremtõdésénél
azonban a testünk és a lelkünk nem születik újjá.
MÁRK 7,21–23.
Mert onnan belülrõl, az emberek szívébõl származnak a gonosz
gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok,
lopások, telhetetlenségek, gonoszságok, álnokság, szemérmetlenség,
gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság:
mindezek a gonoszságok belülrõl jönnek ki, és megfertõztetik
az embert.
Elsõként az emberi szellemünknek, a belsõnknek kell újjászületnie
a Krisztus Jézusban, ezt az újjáteremtést csak Isten Igéje tudja
létrehozni. Pál az ember szívét (más szóval szellemét) “belsõ embernek”,
a testet “külsõ embernek” nevezi.
2KORINTHUS 4,16.
Azért nem csüggedünk; sõt ha a mi külsõ emberünk megromol
is, a belsõ mindazáltal napról napra megújul.
Péter a belsõ embert a szív elrejtett emberének hívja.
1PÉTER 3,4.
Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem
romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten elõtt.
AZ EMBER SZELLEMI LÉNY
Az ember nem pusztán fizikai lény — az ember szellem, van lelke,
és fizikai testben él.
1THESSZALONIKA 5,23.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestõl,
és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek
feddhetetlenül õriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
8
JIM SANDERS Az Evangélium dióhéjban
Láthatjuk: a “ti egész valótok” elsõ helyen a “szellemetek”-et jelenti.
Az igazi lényünk, emberi valónk a szellemünk. A szellemünk a
lelkünkön keresztül mûködik. A lélek jelenti az ember értelmét, érzelmeit
és akaratát. A lélek viszont a fizikai testen keresztül mûködik.
A fizikai halálnál az ember szelleme és lelke elhagyja a fizikai
testet, és ha újjászületett, akkor hazaköltözik Jézushoz a Mennyországba,
örökkévaló otthonába. De ha valaki nem született újjá, akkor
a lelke és a szelleme az örök kárhozatra, a pokolba kerül. Jézus
így tanít errõl:
LUKÁCS 16,19–24.
Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba,
mindennap dúsan vigadozván: És volt egy Lázár nevû
koldus, aki az õ kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván
vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala
a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljövén, nyalják vala
az õ sebeit. Lõn pedig, hogy meghala a koldus, és viteték az
angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghala pedig a gazdag is,
és eltemetteték. És a pokolban felemelé az õ szemeit, kínokban
lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.
És õ kiáltván, monda: Atyám Ábrahám! könyörülj rajtam,
és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az õ ujjának hegyét
vízbe, és hûsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e
lángban.
Ennek a gazdag embernek, mint látjuk, teste már nincs ugyan—
mivel meghalt —, mégis megvan az emlékezete, az érzelmei. A pokol
forróságát is érzi, szenved. Emlékszik testvéreire, akiknek üzenni
szeretne, nehogy a hitetlenségük miatt õk is a pokolba jussanak.
SZELLEMI HALÁL:
ISTENTÕL VALÓ ELKÜLÖNÜLÉS
Amikor Isten megtiltotta Ádámnak, hogy az Éden kert közepén álló
fáról egyen (1Móz. 2,17), így szólt: “…mert amely napon eszel arról,
bizony meghalsz.” Isten nem a fizikai, hanem a szellemi halálra utalt;
hiszen miután Ádám és Éva evett a tiltott fa gyümölcsébõl, még nagyon
sokáig éltek. Ha az ember nem halt volna meg szellemi érte-
9
Hogyan válhatsz Isten gyermekévé?
lemben, akkor fizikailag sem halt volna meg. A SZELLEMI HALÁL
Istentõl való elkülönülést jelent a szellemünkben.
Amikor Ádám engedetlen volt és bûnbe esett, szellemileg elszigetelõdött
Istentõl. Nem Isten gyermekeként élt ezután, hanem az
ördög gyermekévé vált, ahogy Jézus mondta a farizeusoknak: a ti
atyátok az ördög.
JÁNOS 8,44.
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait
akarjátok teljesíteni. Az emberölõ volt kezdettõl fogva, és
nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor
hazugságot szól, a sajátjából szól;mert hazug és hazugság
atyja.
Az ember változatlanul Isten teremtménye maradt, de szellemét
illetõen az ördög gyermekévé vált. Isten a teremtõnk, de az embernek
újjá kell születnie a szellemében ahhoz, hogy Isten az atyja lehessen,
õ pedig gyermekévé válhasson. A mindenható Isten az
egész világ Istene, de MENNYEI ATYJA csak azoknak, akik ÚJ
TEREMTMÉNNYÉ váltak.
RÓMA 8,14–16.
Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai. Mert
nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem
a fiúságnak Szellemét kaptátok, Aki által kiáltjuk: Abbá,
Atyám! Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel
együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.
AZ ÚJJÁSZÜLETÉS (ÚJ ÉLET)
Mit hoz ez az új élet a számunkra?
JÁNOS 10,10.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és
pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bõvölködjenek.
JÁNOS 5,26.
Mert amiként az Atyának élete van önmagában, akként adta
a Fiúnak is, hogy élete legyen önmagában.
10
JIM SANDERS Az Evangélium dióhéjban
JÁNOS 5,24.
Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet
hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van;
és nem megy a kárhozatra, hanem általment a halálból az
életre.
JÁNOS 1,12. 13.
Valakik pedig befogadák Õt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten
fiaivá legyenek, azoknak, akik az Õ nevében hisznek;
akik nem vérbõl, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak
indulatjából, hanem Istentõl születtek.
A szellemi újjászületés nem fokozatos. Az ember az idõk során
folyamatosan próbálkozott az “önmegváltással”. Az üdvösséget
azonban NEM LEHET elnyerni SAJÁT ERÕFESZÍTÉSEINK, SAJÁT KÜZDELMEINK
ÁLTAL, nem lehet kiérdemelni általunk jónak tartott cselekedetekkel,
nem lehet megdolgozni érte. Az üdvösség ISTEN AJÁNDÉKA
(Ef. 2,8. 9), és AZONNAL a tiéd, amint hitben elfogadod, hogy
megkaptad.
EFÉZUS 2,8. 9.
Mert kegyelembõl tartattatok meg, hit által; és ez nem tõletek
van: Isten ajándéka ez; nem cselekedetekbõl, hogy senki
ne kérkedjék.
TITUS 3,5. 7.
Nem az igazságnak cselekedeteibõl, amelyeket mi cselekedtünk,
hanem az Õ irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek
fürdõje és a Szent Szellem megújítása által…,
hogy az Õ kegyelmébõl megigazulván örökösök legyünk az
örök élet reménysége szerint. .......

Légy részese!!

Ki van jelen:

Oldalainkat 133 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

752757
MaMa24
TegnapTegnap373
Ezen a hétenEzen a héten1486
Ebben a hónapbanEbben a hónapban7043
ÖsszesÖsszes752757
UNITED STATES
US