Bemutatkozunk

Magunkról

Megosztás

Egyházunkról: A Krisztus Szeretete Egyház teljes evangéliumi-karizmatikus keresztény egyház. A Ceglédi gyülekezet pásztora vagyok, Horváth Bernadett 1995-ben születtem újjá. Egész életemben hittem Istenben, de nem találtam meg Őt sem a vallásokban, sem az ezotériában, Majd 23 évesen súlyos gyógyíthatatlan beteg lettem és másfél éves szenvedés és küszködés után végső elkeseredésemben a Mindenható Istenhez kiáltottam. És Ő meghallotta a kiáltásomat. Másnap gyógyultan ébredtem és elhatároztam, hogy Őt fogom követni egész életemben. Ahogy én közeledtem Őhozzá, Ő is úgy közeledett énhozzám. És 1995, augusztus 20.-án az Úr elvezetett Jim Sanders evangélizációs alkalmára Kecskeméten, ahol végre megismertem az Igazságot, az örömhírt, magát a Mindenható Istent és az Ő szeretetét, kegyelmét. Ott befogadtam a szívembe a Megváltó Úr Jézust, elfogadtam az üdvösségemet, az én Mennyei Atyám ajándékát, és betöltekeztem Szent Szellemmel. 16 éve járom és tanulom ezt az utat Isten kegyelméből, az Ő erejében és bölcsességében. Dicséretvezetőként kezdtem a szolgálatomat, majd az Úr pásztori szolgálatba helyezett és jelenleg evangelistaként is szolgálok. Mert az az Isten akarata, hogy „minden ember üdvözüljön és az Igazság ismeretére eljusson”, hogy kikerüljenek a sötétség hatalma alól, és átkerüljenek az Ő szerelmes Fiának országába.

HITALAPELVEINKET RÖVIDEN A KÖVETKEZŐKBEN FOGLALHATJUK ÖSSZE:

(1) A Biblia Istentől ihletett, nem ember akaratából származott, hanem a Szent Szellemtől indíttatva szólták azt Istennek szent emberei. (2Tim. 3,16. 2Pét. 1,21)

(2) Hiszünk a Szentháromságban: az Atyában, a Fiúban és a Szent Szellemben. Az Atya Isten, akitől van a mindenség. (1Kor. 8,6) Az egyszülött Fiú, az Úr Jézus Krisztus, aki által van a mindenség. Jézus Krisztus a testet öltött Ige, aki a kezdetek óta létezik, és az Atyánál van. (1Kor. 8,6. Ján. 1,1) A Szent Szellem, az Igazságnak Szelleme, aki az Atyától származik, Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. (Ján. 15,26)

(3) Az ember teremtett lény; Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette az embert. (1Móz. 1,26) Ádám felségárulása és bűnbeesése által az ember szellemében elkülönült Istentől. Egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. A halál minden emberre elhatott, mert mindnyájan vétkeztek. (Róm. 5,12. 3,23) Jézus Krisztus, Istennek Fia azért jelent meg, hogy az ördög munkáit lerontsa. Az életét adta váltságul ,és kiontott vérét áldozatul az elveszett emberért, hogy megváltsa és visszaállítsa az embert Istennél. (1Ján. 3,8)

(4) Hiszünk a szellemi újjászületésben és az újjászületés által nyert örök életben. „…Ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.” (Ján. 3,3) A szellemi újjászületést nem lehet elnyerni egy egyházhoz tartozás által, sem vízkeresztség által, sem más vallásos cselekedet által. Ahogy meg van írva: „Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” (Ef. 2,9) Újjászületni a hitünk megvallása által lehet. „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.” (Róm. 10,9–10)

(5) Hiszünk a Szent Szellem keresztségében és a nyelveken szólásban. (Ján. 14,16–17. Csel. 1,8. 2,4. 2,38–39. 19,6)

(6) Hiszünk a teljes és tökéletes megváltás részeként a szent gyógyulásban. (Ésa. 53,4–5. Márk 16,18. Mát. 8,17. 1Pét. 2,24. Gal. 3,13)

(7) Hiszünk az Úr Jézus visszatérésében és a Krisztusban meghaltak feltámadásában, az élő hívők elragadtatásában. (1Thess. 4,16–17)

(8) A megpróbáltatások ideje után Jézus visszajön a Földre az ezeréves királyság idejére, mint királyok Királya és urak Ura, valamennyi szentjével együtt, akik királyok és papok lesznek a királyságában. (Jel. 20,6)

(9) Azok, akik nem fogadták be a szívükbe a Megváltót, nem tették Jézust életük Urává és Megváltójává, és így halnak meg a bűneikben, örökre elvesznek. (Zsid. 9,27)

Keresés