Főlap

Olvassuk együtt a Bibliát (Egyszerű fordítás)

Megosztás


2018. Szeptember 22

Ezékiel 26-28;   

 

 

 

Ezékiel 26 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Prófécia Tírusz pusztulásáról

26 A száműzetés tizenegyedik évében[a], a hónap első napján az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, Tírusz lakói kárörvendően nevettek Jeruzsálem pusztulásán: »Nézzétek! Romba dőlt a népek kapuja! Feltárult, kinyílt előttünk! Most mi fogunk hasznot húzni Jeruzsálem pusztulásából!«”

Ezért azt mondja Uram, az Örökkévaló: „Ellened fordulok, Tírusz! Nemzetek seregeit hozom rád, egyiket a másik után, mint a tenger hullámait: ledöntik falaidat, lerombolják tornyaidat.

Sőt, még a város porát is lesöpröm. Szigetéből csak kopár tengeri szikla marad, amelyen hálóikat szárítják majd a halászok — ezt én mondom, az Örökkévaló! Bizony, Tírusz a nemzetek sokaságának a zsákmánya lesz. A városhoz tartozó falvakat, amelyek a parti síkságon vannak, ellenség fegyvere pusztítja el. Így tudjátok meg, hogy én vagyok az Örökkévaló!”

Prófécia Nebukadneccar Tírusz elleni támadásáról

Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „Nézzétek! Elhozom északról Babilon királyát, Nebukadneccart. Elhozom a leghatalmasabb királyt Tírusz ellen, nagy seregével, harci szekereivel, lovasaival, gyalogosokkal, lovakkal.Elpusztítja a Tíruszhoz tartozó falvakat, amelyek a parti síkságon vannak. A babilóniai sereg megostromolja Tírusz várát: sáncot és tornyokat emel ellene, ostromgépekkel támadja, pajzsok alatt megrohamozza, faltörő kosokkal rombolja falait, bástyáit csákánnyal bontja meg.

10 Az ostromló sereg lovainak sokasága miatt elborít téged a por, Tírusz! Falaid megremegnek a robogó harci szekerek dübörgésétől és a vágtató lovak patáinak csattogásától, amikor Babilon királya bemegy a városba, amelynek falain rést ütött. 11 Bizony, Nebukadneccar lovának patái tiporják majd utcáidat, Tírusz! Népedet fegyverrel ölik meg, városod erős oszlopait a földre döntik! 12 Gazdagságodat elrabolják, kereskedőid áruit zsákmányul ejtik. A városfalakat lerombolják, palotáidat elpusztítják, és az összes törmeléket — a köveket és gerendákat — mind a tengerbe hordják. 13 Vidám énekeidnek véget vetek, húros hangszereidet nem pengeted többé.

14 Kopár tengeri sziklává teszlek, Tírusz, ahol csak a halászok szárítják hálóikat! Nem épülsz fel soha többé! — ezt én, az Örökkévaló mondom!”

A nemzetek siratják Tírusz pusztulását

15 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló Tírusznak: „Bukásod hírére megremegnek a szigetek és a tenger partvidékének országai. Hallják Tírusz halálra sebzett lakóinak jajgatását, az ostromló sereg öldöklésének hírét, és reszketnek a félelemtől. 16 A tengeri országok királyai leszállnak trónjukról, leteszik palástjukat, levetik királyi ruhájukat, és rémületbe burkolóznak. A földre kuporodnak, rettegés vesz rajtuk erőt, szörnyülködnek és álmélkodnak majd pusztulásodon.17 Gyászéneket énekelnek rólad, Tírusz:

»Hogy elpusztultál, te híres város[b],
    tengereken járó hajósok ősi városa![c]
Milyen nagy hatalmad volt a tengereken,
    és a tengeri országokon,
    hogy rettegett tőled minden nép!
18 Most pedig remegnek a szigetek bukásod napján,
    vesztedet látva félve reszketnek a tengerparti városok.«”

19 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „Puszta romhalmazzá teszlek, lakatlan romvárossá, Tírusz! Tenger árja borít el, hullámzó vizek takarnak be. 20 A mélységbe taszítalak, a sírba szállók közé hullasz te is, a régi korok halottai közé kerülsz! A föld mélyében laksz, rég elpusztult városok népeivel, akik előtted régen leszálltak oda. Lakatlan leszel mindörökké, s örökre eltűnsz az élők földjéről. 21 Még híred is rémületessé teszem, s véget vetek neked örökre! Keresni fognak, de többé meg nem találnak.” — ezt mondja Uram, az Örökkévaló.

Footnotes:

  1. Ezékiel 26:1 tizenegyedik év Kr.e. 587. Lásd 2Kir 25:3.
  2. Ezékiel 26:17 híres város Vagy: „város, amelyet elsirattak”.
  3. Ezékiel 26:17 tengereken… városa Vagy: „amelybe a tengeren túlról jöttek lakói”.

Ezékiel 27 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Gyászének Tíruszról

27 Az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, énekelj siratóéneket Tíruszról! Ezt mondd Tírusznak, amely a tenger kapujában lakik, sok szigettel és tengeri országgal kereskedik: Ezt üzeni neked Uram, az Örökkévaló: Lám, azt mondtad magadról:

»Szépségem fölülmúlhatatlan,
    milyen tökéletes vagyok!«
Valóban a tenger közepén laksz,
    építőid mestermunkát végeztek,
    mint gyönyörű hajót, úgy építettek!
Oldalaid szeníri ciprusból,
    árbocod libanoni cédrusból,
    evezőid básáni tölgyből készültek.
Fedélzeted ciprusi fenyő,
    elefántcsont berakással díszes.
Hímzett vitorlád színes egyiptomi vászon,
    s mint zászló lobog fölötted.
Elisá szigetéről hozott kék-bíbor színű ponyvád
    lett a takaród.
Szidón és Arvad lakói húzták evezőidet,
    Tírusz bölcsei voltak kormányosaid,
    Gebál vezetői és bölcsei javítgatták hajódat.
Minden hajó és kereskedő hozzád jött,
    hogy üzleteljen veled.

10 Zsoldosaid perzsák, lídek és pútiak,
    pajzsokkal és sisakokkal ékesítették oldalad.
11 Városod falát Arvad harcosai vigyázták,
    bástyáidon gammádiak őrködtek,
pajzsaikat körös-körül falaidra függesztették,
    így ékesítették szépségedet.

12 Társis fiaival kereskedtél gazdagságod miatt, áruidért cserébe ezüstöt, vasat, ónt és ólmot hoztak. 13 Jáván, Túbal és Mesek kalmárai rabszolgákat és bronzedényeket adtak áruidért. 14 Tógarma népétől[a]kaptál cserébe lovakat, harci méneket és öszvéreket. 15 Dédán fiai voltak kalmáraid, kezedben voltak a szigetek, elefántcsontot és ébenfát hoztak neked. 16 Arám is veled kereskedett, áruidért cserébe smaragdot, bíbort, hímzett ruhákat, finom vásznat, korallt és rubint adott.

17 Júda és Izráel földje is piacodra hozta áruit: minníti búzát, fügét, mézet, olívaolajat és balzsamot[b]. 18 Kereskedtél Damaszkusszal is: az töméntelen árudért cserébe helbóni bort és fehér gyapjút adott neked.19 Vedán és Jáván hoztak neked Uzzálból kovácsolt vasat, kassziát és édes illatú nádat[c], 20 Dédánból meg nyeregtakarókat hoztak. 21 Arábia és Kédár fejedelmei kezed alatt kereskedtek: bárányokat, kosokat és kecskéket hoztak vásárodra. 22 Seba és Ramá kalmárai is neked hajtottak hasznot: ők szállították a legfinomabb fűszereket, mindenféle drágakövet és aranyat. 23 Kereskedtek veled Hárán, Kanné, Eden, Seba, Asszíria és Kilmad kalmárai is. 24 Piacodra hozták áruikat: drága ruhákat, bíborszövetet, hímzett ruhát, tarka szőnyegeket, erős kötelet. 25 Társis hajói szállították áruidat.

Mint kalmárok hajója,
    olyan voltál, Tírusz,
gazdagsággal megrakodva,
    a tenger közepén.
26 Nagy és mély vizekre eveztél,
    de a keleti szél összetörte
    hajódat a tenger közepén!
27 Bizony, a tengerbe merült minden kincsed,
    összes árud, rakományod,
    egész gazdagságod!
Evezőseid, matrózaid, kormányosaid,
    mesterembereid, zsoldosaid,
    kalmáraid és kereskedőtársaid
pusztulásod napján mind
    veled együtt süllyednek el!

28 Kormányosaid jajkiáltását hallják
    a messzi kikötők,
    pusztulásod hírére megremegnek.
29 Partra szállnak matrózok és kormányosok,
    az evezősök otthagyják a hajót.
30 Jajgatva siratnak téged,
    keservesen gyászolják vesztedet,
hamut szórnak fejükre
    és a porban hevernek.
31 Kopaszra nyírják a fejüket, úgy siratnak,
    zsákba öltözve keserű szívvel gyászolnak.

32 Gyászéneket kezdenek,
    hangosan siratnak:
»Még ilyen pusztulást,
    mint Tíruszé!
Elsüllyedt a tenger közepén,
    mélység lett a temetője!
33 Ó Tírusz, kalmáraid
    mennyi népet gazdagítottak,
kereskedésed javaiból
    királyok is hasznot húztak!
34 Mégis összetörtél,
    tengerbe süllyedtél,
áruid és hajósaid
    mind a mélybe merültek!«

35 Szigetek és kikötők a híredre megrémültek,
    veszteden királyaik ámulva remegnek,
    sorsodtól rettegnek, s arcuk eltorzul.
36 A népek kereskedői rémülten felszisszennek,
    iszonyat tölti el lelküket pusztulásod láttán,
mert nem épülsz fel már soha többé.”

Footnotes:

  1. Ezékiel 27:14 népétől Vagy: „királyi családjától”.
  2. Ezékiel 27:17 balzsam Gyógyszerként használt, növényekből származó illatos kenőcs.
  3. Ezékiel 27:19 kassziát… nádat Ezek ókori illatszerek.

Ezékiel 28 Hungarian Bible: Easy-to-Read Version (ERV-HU)

Prófécia Tírusz fejedelméről

28 Az Örökkévaló szava érkezett hozzám: „Ember fia, szólj Tírusz fejedelméhez: Ezt mondja Uram, az Örökkévaló:

Milyen gőgös lettél!
    Azt mondtad: »Isten vagyok én!
    Isten trónján ülök a tenger közepén!«

Pedig csak ember vagy,
    nem isten,
hiába képzeled,
    hogy szíved olyan, mint Istené!
Azt hiszed, bölcsebb vagy Dánielnél,[a]
    s nincs titok, ami elrejtőzhet előled?
Mekkora gazdagságot szereztél,
    kincstáradba drága kincseket gyűjtöttél!
    Erre használtad bölcsességed és értelmed!
Bölcsességed vagyonodat növelte,
    kereskedésed pedig hatalmadat,
de szíved felfuvalkodott gazdagságod miatt!”

Ezt mondja hát Uram, az Örökkévaló:
„Mivel azt gondoltad,
    hogy szíved olyan, mint Istené,
    lásd, így bánok veled:
idegeneket küldök rád,
    a legvadabb népek támadnak ellened,
bölcsességed szépségét
    fegyverrel pusztítják el,
    s fényességedet bemocskolják!
Seregük sírba taszít,
    a halálra sebzett tírusziak halálával
    pusztulsz el te is a tenger közepén.
Mikor kivont karddal rád ront gyilkosod,
    mondhatod-e neki:
    »Isten vagyok én, megállj!«
Pusztán ember vagy,
    megtudod akkor,
nem isten,
    mert kezéből meg nem szabadulsz!
10 Körülmetéletlenek[b] halálával halsz meg,
    kegyetlen idegenek keze döf keresztül,
    szavamra mondom.”
    — ezt mondja Uram, az Örökkévaló.

Siratóének Tírusz királyáról

11 Az Örökkévaló szava érkezett hozzám: 12 „Ember fia, ezt a gyászéneket énekeld Tírusz királyáról, és mondd neki: Ezt üzeni Uram, az Örökkévaló:

A tökéletesség mértéke voltál,
    bölcsességgel és szépséggel teljes!
13 Isten kertjében, az Édenben jártál.
Minden drágakő téged ékesített:
    rubin, topáz, gyémánt,
    krizolit, ónix, jáspis,
    zafír, gránát és smaragd.
Teremtésed napján
    foglalták aranyba mindegyiket.
14 Felkent kerub voltál
    Isten szent hegyén,
    aki szárnyaival védelmez.
Tüzes kövek között jártál.
15 Teremtésedtől fogva tökéletes voltál,
    amíg gonoszságot nem találtam benned.
16 Kereskedésed meggazdagított,
    gazdagságod erőszakossá tett,
    így vétkeztél.
Ezért ledobtalak Isten hegyéről,
    száműztelek a tüzes kövek közül,
    te oltalmazó kerub!
17 Szépséged miatt
    szíved felfuvalkodott,
fényességed miatt
    bölcsességed megromlott,
ezért a földre dobtalak,
    királyok szeme elé hajítottalak,
    hogy mind lássanak.
18 Szentélyedet bemocskolták
    súlyos bűneid,
    meggyalázták kereskedésed vétkei.
Ezért tüzet hoztam ki belőled,
    hogy megemésszen téged,
    porig égesse dicsőséged,
hadd lássa vesztedet
    minden földi lakó!

19 Mind, akik ismertek a népek között,
    megrémültek bukásod miatt,
    s elborzadtak szörnyű veszteden.
Mindörökre végeztem veled!”

Prófécia Szidón ellen

20 Az Örökkévaló szava érkezett hozzám: 21 „Ember fia, fordulj Szidón felé, és prófétálj ellene! 22 Szólítsd meg, és mondd neki: Ezt üzeni Uram, az Örökkévaló:

Ellened fordulok, Szidón,
    és dicsőséget szerzek nevemnek
    azáltal, amit veled teszek!
Végrehajtom rajtad ítéletemet,
    megbüntetlek,
s akkor fogjátok megérteni,
    hogy én vagyok az Örökkévaló,
amikor szentnek mutatom magam,
    és ítéletet hozok rátok.
23 Mert halálos járványt küldök Szidónra,
    utcáin vér folyik majd,
lakosait karddal vágják le,
    ellenség veszi körül mindenfelől.
Akkor fogjátok megérteni,
    hogy én vagyok az Örökkévaló!”

Prófécia az Izráelt környező népekről

24 „Eljön az idő, amikor a környező népek közül többé egyik sem lesz szúrós tövis, vagy fájdalmas sebet ejtő tüske Izráel népe számára. Akkor fogja Izráel megérteni és elismerni, hogy én vagyok Uruk, az Örökkévaló!”

25 Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: „Amikor majd összegyűjtöm Izráel népét a nemzetek közül, akik közé szétszórtam őket, akkor majd megtanulják a nemzetek tisztelni és megkülönböztetni nevemet. Akkor majd Izráel újra a saját földjén lakik, amelyet szolgámnak, Jákóbnak adtam. 26 Igen, biztonságban fognak ott élni, házakat építenek és szőlőt telepítenek. Mivel megítélem és megbüntetem a körülöttük lévő népeket, akik lenézték és megvetették Izráelt, mindannyian megértik és elismerik, hogy én, az Örökkévaló vagyok Izráel Istene.”

Footnotes:

  1. Ezékiel 28:3 Dániel Valószínűleg Dániel próféta, vagy valamelyik bölcs a régi időkből.
  2. Ezékiel 28:10 Körülmetéletlen Olyan személy, illetve nép, aki illetve amely nem tartozik ahhoz a szövetséghez, amelyet Isten Ábrahámmal kötött, s amelynek jele a körülmetélés volt.

 

Légy részese!!

Ki van jelen:

Oldalainkat 81 vendég és 0 tag böngészi

Látogatók

697062
MaMa72
TegnapTegnap96
Ezen a hétenEzen a héten561
Ebben a hónapbanEbben a hónapban2688
ÖsszesÖsszes697062
UNITED STATES
US